Ανεπαρκής Εφαρμογή του μοντέλου του Συλλογικού Εικονικού Συμψηφισμού (Νοέμβριος 2023)

Nov 23, 2023

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ανεπαρκής Εφαρμογή του μοντέλου του Συλλογικού Εικονικού Συμψηφισμού

Νοέμβριος 2023

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ, ΡΑΕ

Με την παρούσα επιστολή η Οργάνωση Electra Energy και η Ένωση Καταναλωτών – Η Ποιότητα της Ζωής – Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. θα ήθελαν να σας θέσουν υπόψη ένα μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα οι ενεργειακές κοινότητες και τα μέλη τους ως καταναλωτές στην Ελλάδα. Σε πολλές περιπτώσεις οι προμηθευτές ενέργειας, δρώντας μονομερώς, δεν εφαρμόζουν τις συμβάσεις εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, όπως ορίζει η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ 759Β/5.3.2019). Ειδικότερα, το Άρθρο 5 (γ.) της εν λόγω Απόφασης ορίζει: “Ο συμψηφισμός διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει ο προμηθευτής για όλες τις συμψηφιζόμενες παροχές, βάσει πραγματικών δεδομένων καταμέτρησης που παρέχονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.” Ως εκ τούτου, οι υποχρεώσεις προς το Διαχειριστή του Δικτύου, αλλά και προς τον προμηθευτή ορίζονται ρητά και είναι οι πλέον αρμόδιοι να διεκπεραιώσουν το συμψηφισμό. Οι αρμοδιότητες αυτές προβλέπονται ξεκάθαρα και στις διμερείς συμβάσεις εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού που συνάπτει η ενεργειακή κοινότητα και ειδικότερα με: α) τον ΔΕΔΔΗΕ, και β) τον προμηθευτή, αντίστοιχα.

Αναλυτικά η επιστολή…

.