ΜΑΙΟΣ 2022:Ανοιχτή επιστολή προς ΥΠΕΝ για την ενίσχυση του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων

May 23, 2022

Ανοιχτή επιστολή προς ΥΠΕΝ για την ενίσχυση του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων

Μαϊος 2022

Προς: κύριο Σκρέκα

Αξιότιμε κύριε Σκρέκα, Ως εκπρόσωποι ενεργειακών κοινοτήτων και σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών υποστηρικτικών φορέων, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να σας αποστείλουμε την παρούσα ανοιχτή επιστολή θέλοντας να αναδείξουμε τον κρίσιμο ρόλο τους για την αντιμετώπισητηςενεργειακήςκρίσηςκαι τησυμβολήτουςστηδίκαιηενεργειακήμετάβαση τηςχώραςεπιδιώκονταςνασυμβάλλουμεστοέργοσαςγιατηνενίσχυσητουθεσμούτων ενεργειακών κοινοτήτων. Έχοντας πλήρη επίγνωση, τόσο των δυνατοτήτων, όσο και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενες ενεργειακές κοινότητες θέλουμε να εκφράσουμε τον προβληματισμόκαι τηνανησυχίαμαςγιατιςσημαντικέςκαθυστερήσειςπουπαρατηρούνται στις διαδικασίες της πλήρους και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των Oδηγιών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσηςπουαφορούνστιςενεργειακέςκοινότητες (RECsκαιCECs), καθώς και να επισημάνουμε κάποια ζητήματα κρίσιμα για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου τους.

Αναλυτικά…