Τα δύο Βασικά Εμπόδια στην Πρακτική Εφαρμογή της Ενεργειακής Δημοκρατίας (Ιανουάριος 2024)

Jan 23, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Τα δύο Βασικά Εμπόδια στην Πρακτική Εφαρμογή της Ενεργειακής Δημοκρατίας.

Ιανουάριος 2024

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ, ΡΑΕ

Θέματα: 1) Ανεπαρκής εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού & 2) Έκδοση των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με την πλήρη εφαρμογή του νέου πλαισίου για τις Ενεργειακές Κοινότητες που προβλέπει ο νόμος 5037/2023.

Με την παρούσα επιστολή όλες οι συνυπογράφουσες Ενεργειακές Κοινότητες, Φορείς και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, θέλουν να θέσουν υπόψη σας τα δύο κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές κοινότητες και τα μέλη τους ως καταναλωτές στην Ελλάδα. 1) Το πρώτο αφορά στην ανεπαρκή εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, και για το οποίο σας στείλαμε σχετική επιστολή στις 13/11/20231. Ειδικότερα, σε πολλές περιπτώσεις οι προμηθευτές ενέργειας, δρώντας μονομερώς, δεν εφαρμόζουν τις συμβάσεις εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, όπως ορίζει η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ 759Β/5.3.2019). Ειδικότερα, το Άρθρο 5 (γ.) της εν λόγω Απόφασης ορίζει: “Ο συμψηφισμός διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει ο προμηθευτής για όλες τις συμψηφιζόμενες παροχές, βάσει πραγματικών δεδομένων καταμέτρησης που παρέχονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.”

Αναλυτικά η επιστολή…

.